Vedtægter

Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse

DANSK VETERANSKIBSKLUB

April 2014

§ 1.

Foreningens navn er ”Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse, DANSK VETERANSKIBSKLUB”.

§ 2.

Foreningen er en almennyttig forening, hvis formål er ved bevarelse og eventuel sejlads med skibe, der ellers ville forsvinde i Danmark, at vedligeholde interessen for gamle skibe. Formålet søges herudover fremmet ved afholdelse af møder, ekskursioner og udsendelse af meddelelser af søfartsmæssig interesse med videre.

Foreningen samarbejder med andre selskaber, foreninger og lignende, der inden for de nævnte områder har beslægtede formål.

§ 3.

Foreningens hjemsted er København.

§ 4.

I foreningen kan som medlemmer optages såvel enkelt-personer, samt som støttemedlemmer institutioner, firmaer, foreninger og lignende, der ønsker at støtte foreningens formål. Bestyrelsen kan nægte optagelse af en person, samt ekskludere et medlem, der da kan forlange eksklusionen forelagt den førstkommende ordinære generalforsamling.

Der findes følgende kategorier for medlemskab:

1. Ordinære medlemmer.

2. Støttemedlemmer og Firmamedlemsskab, som er ordinære medlemmer, der betaler et nærmere fastsat minimumskontingent.

3. Livsvarige medlemmer.

4. Æresmedlemmer.

§ 5.

Foreningens regnskab skal revideres af to revisorer eller en statsautoriseret eller registreret revisor, der udpeges på den ordinære generalforsamling.

Foreningens indtægter må kun bruges til at fremme foreningens formål.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

§ 6.

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

Kontingentet kan ændres ved simpel stemmeflerhed.

 

§  7.

Foreningens bestyrelse består af indtil 9 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år, således at halvdelen afgår hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer og supplerer sig selv, ligesom den kan udpege andre til at varetage forskellige hverv inden for foreningen. Bestyrelsen er berettiget til at foretage alle dispositioner, der falder inden for foreningens formål, idet salg af skib dog kræver generalforsamlingens godkendelse.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Foreningen skal føre forhandlingsprotokol og kasseprotokol.

§  8.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden (i dennes forfald af næstformanden) og yderligere et bestyrelsesmedlem. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af skib, samt ved optagelse af lån, fordres der dog underskrift af over halvdelen af bestyrelsen. Foreningens formand er korresponderende reder.

§  9.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned efter indvarsling via e-post eller almindelig post til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse, efter at dette har været fremlagt til gennemsyn hos et bestyrelsesmedlem senest 5 dage før generalforsamlingen.
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til § 7.
  5. Valg af revisor (er) og revisorsuppleant (er).

Forslag fra medlemmerne om tilføjelse til dagsordenen, samt forslag til bestyrelsesmedlemmer, skal være tilgået bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.   Vedtagelser heraf kræver simpel stemmeflerhed.

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 3 uger efter. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.

Stemmeberettiget er ethvert medlem, der ikke er i restance i foreningen og som har været medlem af foreningen i mindst 1 måned. Støttemedlemmer og firmamedlemsskab har kun 1 stemme. Et medlem kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at stemme for sig på generalforsamlingen, dog kan dette medlem ikke afgive mere end 1 stemme foruden sin egen.

§  10.

Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde som den ordinære. Beslutningen herom kan træffes såvel af bestyrelsen som af mindst 20 medlemmer. Dagsordenen skal angives. Bestyrelsen er pligtig at lade en sådan generalforsamling afholde senest 6 uger efter at begæring er indgivet, dog således, at månederne juni, juli og august ikke medregnes.

§  11.

Eventuelle forslag til foreningens opløsning skal forelægges for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Til opløsningens vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Hvis opløsningen således vedtages, kræves yderligere, at den vedtages med samme majoritet på en ny generalforsamling, der afholdes inden 2 måneder derefter.

Generalforsamlingen afgør, til hvilken af kompetent myndighed godkendt almennyttig institution, forening, museum eller lignende, foreningens aktiver skal tilfalde, med iagttagelse af aftaler og hensyntagen til eventuelle servitutter.

Vedtaget  på generalforsamlingen den 25. oktober 1963,  med ændring af 1. april 1966, 29. april 1999, 24. april 2003, 28. april 2005 , 26. april 2007 og 24. april 2014.