Kommentar

Denne side indeholder en afskrift af de maskinspecifikationer, der blev udarbejdet af Carl Axelsens Jernstøberi & Maskinfabrik til Ring Andersens Staalskibsværft.

Maskinen blev IKKE bygget af Carl Axelsens Jernstøberi & Maskinfabrik, men af Steen & Kaufmann (Joh. C. Steen & F. Nolte) Maschinenfabrik & Eisengieserei, Elmshorn ved Hamburg i Tyskland.

Kedlen blev bygget og leveret af Carl Axelsens Jernstøberi & Maskinfabrik.

Den originale stavemåde er bibeholdt.

Specifikationen er underskrevet d. 19. maj 1914.

 

Beskrivelse

Vertical 2 cylindret Compoundmaskine virkede paa 2 Krumtappe under 90° med hinanden.

Maskinen har Overfladecondensator.

Pumperne trækkes ved Balance fra et af Maskinens Krydshoveder.

1 høj-cylindrisk Kedel med et arbejdstryk af 10 Atm.

Alt bygget til Bureau Veritas Klasse.

 

Cylindrene

af bedste fintkornede Støbejern H.T. Cyl. Diam. 185 m/m LT. 345 m/m og Slaget 230 m/m

Cylindrene beklædes paa Siderne med et stærkt isolerende Materiale, fasthold af blanke Staalplader.

Hver Cylinder forsynes med en Sikkerhedsventil, og de nødvendige Drainhaner, samt 2 Stutse for Anbringelse af Indicatorer.

Cylindrene underkastes Kolsttrykprøve før Installeringen.

Stemplerne

af Støbejern, og tredelte, de faa meget brede Bæreflader med selvspændende Stempelringe af Speciallegering, og sammenpasses omhyggeligt med Stempelstænger og Cylinder.

Stempelstængene

af Staal, forbindes saavel til Stemplerne som til Krydshovederne ved Konus og Møttrik.

Krydshovederne

af Staal forsynes med rigelig store Slidflader med Hvidt-Metal

Plejlstængerne

af Staal ere foroven gaffelformede og forsynet med indstilbare Broncelejer, og har ved Krumtappenden Staalpander med Hvidt-Metal.

Krumtappen

af bedste Siemens-Martinstaal nøjagtig afdrejet overalt, med rigelige Slidflader, saavel til Hovedlejer som til Plejlstangspander.

Fundamentpladen

af bedste Støbejern er stærkt konstueret med rigelige lange Lejer.

Panderne ere firkantede og fastholdes af Staal-Dæksler.

Stativerne

er paa bagsiden af Maskinen af Støbejern med paastøbte nøjagtig afrettede og planerede Styreplaner for Krydshovederne.

For Bak optages Trykket af Støbejerns-Lister fastboltet til Styreplanerne.

Paa Frontsiden anbringes stærke afdrejede Staalsøjler.

Gliderne

af fineste tætkornede Støbejern, bliver Triksglidere, omhyggeligt afhøvlet og sammenskrabet med Gliderspejlene.

Gliderbevægelsen

efter Klugs System. Excentrikken er meget bred, og Excentribøjlen af Staalgods er støbt i et med den korte gaffelendede Excentrikstang, og foret med Hvidt-Metal.

Omstyringsrammen af Staalgods forsynes med Indstillelig Styring i en til Fundamentet fastgjort Buk.

Alle Lejerne i Gliderbevægelsen er af Fhosforbronce, og indstillelige, og Gliderstængerne faa sammenspændelige styr.

Manøvreventilen

udføres som en cylindrisk Glider, og forsynes med en Kanal, der tillader direkte Indførsel af Damp i L.T. Gliderkasse, naar dette er nødvendigt for Manøvrering af Maskinen.

Condensatoren

Saavel Condensator som dennes Dæksler bliver af Støbejern med Rørplader af Messing, forsynede med skrueskaarne Pakdaaser, saa Condensatorrørene af Messing fastholdes og pakkes ved Hjælp af skrueskaarne Stopbøsninger.

Cirkulationsvandet passerer gennem Rørene og Dampen fortættes paa disses udvendige Sider.

Condensatoren forsynes med Spædehane, og et Vacummeter.

Luftpumpen

enkeltvirkede med Pumpehus af Støbejern, Pumpecylinder, Stempel, Stempelstang, Ventilsæder og Ventiler af Metal.

Pumpen er ved en Rørledning forbundet med Condensatoren.

Cirkulationspumpen

dobbeltvirkende med Pumpehus af Støbejern, Pumpecylinder, Stempel, Stempelstang, Ventilsæder og Ventiler af Metal, og ventilklapperne af bedste Gummi.

Pumpen suge fra Søen, gennem en Søventil, der forsynes med Bruser paa Skibssiden, og kan gennemblæses fra Kedlen for Rensning for Tang e.t.c.

Føde & Lastpumpen

ere enkeltvirkende, Plungepumper med Stempler, Ventilsæder og Ventiler af Metal.

Fødepumpen indrettes til at suge fra Varmtvandsbrønden, og trykke til Kedlen, og Trykledningenaf Kobber forsynes med Sikkerhedsventil.

Lastpumpen indrettes til gennem Lastkasssen at suge fra samtlige Lastrum og trykker overbord gennem selvlukkende Ventiler paa Skibssiden, saaledes indrettede, saa Søvandet ikke kan slaa tilbage gennem disse.

Tryklejet

af rigelige Dimensioner forsynes med indstillelige hesteskoformede Tryksko, med istøbt Hvidt-Metal.

Trykskoene er omhyggeligt sammenpassede med de paa Akslen fastsmedede Trykringe.

Akselledningen

af blødt Staal med paasmedede Koblinger.

Akslerne afdrejes omhyggeligt over alt, og Dimensionerne bliver efter Bureau Veritas Fordringer.

Stævnrøret

af fintkornet Støbejern afdrejes paa den agterste Ende for Hullet i Stævn og fastholdes af en Møttrik udvendig.

Den anden Ende er afrettet for Fastboltning til Agterskottet.

Stævnrøret er forsynet med en lang Støbejernsforing, omhyggelig udboret efter Skrueakslen. Vandtæt Akselpakdaase System "Ax" anbringes.

Drivskruen

af staal, faa afpasset Diameter og Stigning, og fastholdes paa Skrueakslen ved Konus og Møttrik.

Smøreapparater

for indvendig Smøring af Cylindrene med nødvendig Bevægelse og Rørledninger anbringes, legesom Maskinen over alt forsynes med de nødvendige Smørekoppe.

Rørledningerne

blive for samtlige Damprør, Føderør, Udblæsningsrøret, samt Luft- og Cirkulationspumpens Afgangsrør af Kobber, andre Rør af Jern eller Bly. Rørene faar Godstykkelser efter Tryk, og Diameter og Damprørene beklædes med Asbest.

Søventilerne

faar rigelige Aabninger paa Skibssiden forsynede med Brusere, og der indrettes Gennemblæsning fra Kedlen for Fjærnelse af Tang etc.

Donkeypumpe

"Eureka" opstilles og indrettes til Fødning af Kedlen. Pumpen suger fra Varmtvandsbrønd, Søen og Lastkassen, trykker til Dækket for Spuling, Kedlen og overbord.

Telegraf

samt Talerør til Maskinen, mellem Maskinrum og Komandobro opstilles.

Kedlen

er en almindelig Marinekedel med en bølget Fyrkanal, og tilbagegaaende Træk gennem 64 Kedelrør. Diam. af Kedel 2100 m/m Længde 2200 m/m og den samlede Hedeflade 33,44 M²

Kedlen der arbejder med et Tryk af 10 Atm. konstrueres og monteres i Overenstemmelse med Bureau Veritas og dansk Lovs Forskrifter.

Kedlen forsynes med 1 dobbelt direktebelastet Sikekrhedsventil af passende Dimension, 1 Hovedstopventil, 1 Hjælpedampventil, 2 Fødeventiler, 1 Skumhane, 1 Udblæsningshane, 1 Sæt Vandstandshaner, 2 Prøvehaner, samt de nødvendige Haner for Trykmaaler og Prøvning af Kedlen.

Kedlen bygges af S.M. Kedelmateriale, og Yderskallens Længdesamling bliver 3 Radet nittet.

Stagrørene skrues i begge Rørplader, og Kedlen stemmes ud og indvendig.  Den trykprøves til 20 Atm.

Kedlen beklædes på 2/3 af Omkredsen, samt den ene Endebund med Kieselguhr fastholdt af ilagt Traadvæv, og dækket paa Toppen af galv. Jernplade.

Kedlen forsynes med røgfortærende Ristefyrbro.

Optrækket

samt den Del af Skorstenen, der ligger under Casingtoppen, forsynes med Luftkappe.

Skorstenen

over Casingen bliver enkelt, og forsynes med Vandfaldskrave, samt støttes af Staalbarduner.

Spilddampskorstenen

føres op langs Skorstenens Forkant.

Dampfløjten

anbringes ligeledes paa Skorstenens Forkant, med Træk til Komandobro.

Maskininventar

Der indrettes Blæserør til Skorstenen. 1 complet Sæt Skruenøgler til Maskinen, 2 Paktrækker, 1 Filklo, 1 Skruestik, 1 Par Blybakker, 2 Askespande, 1 Drilboremaskine, 1 Snit med Tappe og Bakker fra 14" x 5/8", 1 Jernspand, 1 Apparat til Aftagning af Skruerne, 1 Haandlampe, 1 Rørlampe, af Blik, 1 Kulspade, 1 Kulhammer, 2 Rørskrabere, 1 Rørvalse, 1 Krumpasser, 1 indv. Passer, 4 Mejsler, 4 File med Skaft, 1 Niptang, 1 Kobberhammer, 1 Haandhammer, 2 Olietanke til dagligt Forbrug, 2 Oliekander, 1 Oliesprøjte og 1 Oliebakke.

Reservedele

½ Sæt Ristestænger, 5% Kedelrør, ½ Sæt Fjedre til Sikkerhedsventiler, 1 Fødeventilklap.

Svendborg 19-5-1914

Aktieselskabet Carl Axelsens
Jernstøberi & Maskinfabrik