Kommentar

Denne side indeholder en afskrift af den kontrakt der blev indgået mellem Carl Axelsens Jernstøberi & Maskinfabrik og Ring Andersens Staalskibsværft om bygning og levering af maskinanlægget til S/S Skjelskør.
Den originale stavemåde er bibeholdt.
Kontrakten er underskrevet d. 25. maj 1914.
Kontrakten er forsynet med stempelmærker for 3 kroner og 80 øre.

 

Kontrakt
mellem A/S Carl Axelsens Jernstøberi & Maskinfabrik og Ring Andersens Staalskibsværft i Svendborg, om Bygning og Levering af complet Maskin- Kedel og Rørarrangement til den med Dampskibsselskabet "Skjelskør" kontraherede Bygning af en Damper

§1
Undertegnede A/S Carl Axelsens Jernstøberi & Maskinfabrik, i det følgende kaldet Leverandøren, forpligter sig herved til at levere og bygge til Ring Andersens Staalskibsværft, i det følgende kaldet Køberen, et complet færdigt Maskin- Kedel- og Rørøarrangement, installeret og færdigt til Brug i den med Dampskibsselskabet "Skjelskør" og Ring Andersens Staalskibsværft kontraherede Bygning, alt i Overensstemmelse med "Dansk Lovs Fordringer" og vedhæftede Specifikationer.

§2
Damperen bygges af Staal til Bureau Veritas Klasse ¤ I 3/3 P I I P R - A & C P. efter vedføjede Tegning og Specifikationer. Det forlanges, af Køberen, at Maskin- Kedel- og Rørarrangementet opfylder Bureau Veritas Fordringer til ovennævnte Klasse,

§3
Maskinen, er Høj- og Lavtryk med Krumtappene under 90° med hinanden, og arbejdende med Overfladecondensation, skal med normal Gank kunne indicere 75 HK.

§4
I det hele skal Maskin- Kedel- og Rørarrangementet opfylde Fordringerne vedrørende "Dansk Lov". Omkostningerne for Udfærdigelse af Synsforretning, Classificationsdocumenter, betales af Leverandøren, som tillige forpliger sig til at holde Maskin- og Kedelarrangementet assureret for Brand som Søskade eller anden force-majeure. Policen afleveres til Køberen.

§5
Leverandøren garanterer, at Maskinen udvikler med normal Gang 75 HK, og ved et kulforbrug af ikke over 1,1 Kg. pr. IHK pr. Time.
Endvidere er Leverandøren i de tre første Maaneder, efter at Rederiet har overtaget Baaden, ansvarlig for Fejl, foraarsaget ved daarligt Arbejde, Materiale eller Konstruktionsfejl. Hvad der i denne Tid maate komme i Uorden eller gaa i Stykker, og som kan tilregnes en af ovennævnte Aarsager har Leverandøren for egen Regning at lade erstatte med nyt eller lade reparere. I denne Tid har Leverandøren ret til at inspicere Maskinen.

§6
Efterhaanden som de til Leverancen indkøbte Materialer ankommer til Fabrikken, og efterhaanden som alt vedrørende Levarancen skrider frem, bliver disse Købers Ejendom i den Udstrækning, som Rateindbetalingen har fundet Sted.

§7
Repræsentanter for Skjelskør Dampskibselskab og Køberen skal have uhindret Adgang til Værkstedet; eventuelle Forandringer, der fra hver af disse Parter maate ønskes foretaget, naar Forandringerne ej foraarsager nogen væsentlig forøget Udgift for Leverandøren, og naar Anmeldelsen derom sker i Tide. Af Materialer, der anvendes i Maskin- og Kedelarrangementet, har den Tilsysnførende Ret til at fordre Prøver udtagne til Undersøgelse for Leverandørens Regning paa en autoriseret Anstalt eller forlange Værftets Prøvecertificater for Materialets Kvalitet forevist.
Saafremt Undersøgelsen ikke viser tilfredsstillende Resultat, har den Tilsynsførende Ret til at kassere de paagældende Materialer.

§8
Maskine og Kedel skal være klartil Installering 15. Septbr., til hvilken Tid Baaden sættes i Vandet, og vil Installationen af hele Maskineriet være at færdiggøre i Løbet af 5 uger fra Baaden stilles til Leverandørens Disposition ved Dokken for Indlægning af Maskine og Kedel.
For for sen Aflevering betaler Leverandøren en Dagmulkt af Kr. 25,- er: Fem og Tyve Kroner 00 øre, for hver Dag udover dette Tidsrum. Dog hvis Forsinkelsen imidlertid er en Følge af Arbejdsstandsning eller force majeure, hvorover Værftet ikke raader, kan leveringen ske saa meget senere, som disse Forandringer have varet, men der maa starks gives Skjelskør Dampskibsselskab og Køberen Meddelelse, naar saadanne Forhold indtræder. Ovennævnte Dagmulkt betales kun, saafremt Ring Andersens Skibsværft indrømmer en saadan.

§10
Køberen betaler Leverandøren for ovennævnte Maskin- og Kedelarrangement i Henhold til leverede Specifikationer og Tegninger, approberet af Tilsynsførende for Dampskibssellskabet "Skjelskør" eller Køberen, afleveres complet og opfyldte Betingelserne i Kontrakten en Sum af: Kroner 18.900,00, er: Atten Tusinde Ni Hundrede Kroner 00 Øre, der erlægges paa følgende Maade i fem Rater:
1. Rate naar Materialet til kedlen ankommer, ca. 2 Maaneder
2. Rate naar Kedlen er færdig og prøvet i Værkstedet
3. Rate naar Maskine og Kedel er sat paa plads ombord
4. Rate naar Rederiet ved den officielle Prøvetur har overtaget Maskineriet.
5. Rate naar den 3 Maaneders Garantitid er endt
Raterne inddeles saaledes:
1. Rate Kroner 4000,-
2. Rate Kroner 4000,-
3. Rate Kroner 4000,-
4. Rate Kroner 4000,-
5. Rate Kroner 2900,-

§11
Alt, hvad der i Ring Andersens Kontrakt og Specifikation med Dampskibsselskabet "Skjelskør", vedrørende Maskin- og Kedelarrangementet, forpligter Leverandøren sig til at opfylde med samme Betingelser, som Ring Andersen har forpligtet sig overfor Dampskibsselskabet "Skjelskør".

§12
Skulde Meningsforskel opstaa om denne Kontrakts Indhold, eller Opfyldelsen af samme i nogen Henseende, skal denne afgøres ved Voldgift, hvortil hver af Parterne vælger en sagkyndig og upartisk Mand. Hvis disse to ikke kunde blive enige vælger de i Forening en Opmand, hvis Kjendelse Parterne have at underkaste sig. Nægter den ene Part at vælge sin Voldgiftsmand eller undlader at træffe sit Valg i mere end fire Dage, eller kunne Volgiftsmændene ikke blive enige om at vælge Opmanden eller der iøvrigt viser sig Vanskeligheder for at faa en Volgiftskjendelse, har enhver af Parterne Ret til paa den forsømmelige Parts Bekostning at lade begge Voldgiftsmændene og Opmanden udmelde af Sø- oh handelsretten i København. Er endelig Voldgiftskjendelse ikke afsagt inden 30 dage efter at Voldgift af den ene Part er begært, henvises Tvisten til Afgørelse ves Sø- og Handelsretten i København, som vedtaget Værneting, med mindre begge Parter maatte bevilge Voldgiften en bestemt Forlængelse af Fristen for kendelses Afsigelse.

§13
Denne Kontrakt udfærdiges i 2 ligelydende Exemplarer, hvoraf Ring Andersen beholder Originalen, medens en bekræftet Genpart bliver hos Leverandøren.
Stempelomkostningerne bæres af begge Parter med Halvdelen hver.

§14
Saaledes at være indgaaet bekræftes ved Kontrakternes Underskrift
Svendborg, den 25. Maj 1914
Aktieselskabet Carl Axelsens
Jernstøberi og Maskinfabrik