Kommentar

Denne side indeholder en afskrift af den beskrivelse med specifikationer, der blev udarbejdet af byggeværftet til dampskibsselskabet.

Den originale stavemåde er bibeholdt.

Beskrivelsen er ikke dateret, men må være skrevet i første halvdel af 1914.

 

 

Beskrivelse & Specification

paa

Bygningen af e t S k r u e d a m p s k i b

for

Post, Last & Passagerfart

til

Dampskibsselskabet " S k j e l s k ø r "

færdig til Aflevering

fra

Værftet

senest 1ste November 1914.

 

 

1. Klasse

Skibet med Maskine & Kedel bygges af Staal og Jern til Bureau Veritas Klasse

¤ I 3/3 P I I P R - A & C P.

og med Isforstærkninger, der strækker sig fra Forstævn til agterste Maskinskod. Paa denne Strækning anbringes Mellemspanter fra Hoveddæk til 1' 6" under letteste Vandlinie. Stringers anbringes paa disse Spanter.

Skibet bygges i alle Retninger med Hensyn til Inventar, Lanterner, Kompasser o.s.v. i Overensstemmelse med Fordringerne i den ved Skibets Aflevering gældende Lov om Tilsyn med Dampfartöjer.

2. Hoveddimmensioner

Lænde imellem Perpendiculairerne

 

60' 0"

Største Bredde paa Spantets Yderkant

 

16' 0"

Dybde fra Overkant af Pladekjöl til Hoveddæksbjælkens Retlilinie i Borde

 

6' 6"

Dybgang Agter med Kulbunker fyldt, Vand i Kedlen og fuld Udrustning

 

5' 0"

Dybgang For

 

4' 6"

Passagerantal

 

150

Alle Maal ere engelske, hvor intet andet er bemærket

   

3. Beskrivelse

Skibet bygges i Overensstemmelse med vedlagte Tegning. Forandringer maa ikke foretages uden med Rhederiets eller den Tilsynsförendes Vidende, og det forsynes med Bak og med stærkt underlöben Stævn af Hensyn til Isbrydning og Manövreevne. Sternröret forsynes med Cederwalls Pakdaase.

4. Model

Skibet bygges med fornöden Stabilitet til at kunne sejle under almindelige Forhold med ovennævnte Vægte ombord uden nogen Art af Ballast. Ballast, som Middel til at bringe Skibet paa Trim af Hensyn til Dyngaaendet, tillades kun i mindre Grad efter nærmere Aftale.

5. Materialet

Forstævn, Agterstævn, Kjöl og Ror af Smedejern, Kulskodderne kunne være af Jern. Iövrigt benyttes bedste blödt Siemens Martin Staal opfyldende Bureau Veritas Fordringer. Pladerne laskes sammen ved Enderne.

6. Maskine & Kedel

Maskinen, der bevæger en 4-bladet Drivskrue af Stöbestaal, skal være 2 cylindrisk compound med Overfladecondensator.

Kedlen, der anbringes med 15" Afstand fra forreste Maskinskod, skal være ad den almindelige Marinetype, cylindrisk med Retourrör.

Kedlen skal være af rigelige Dimmensioner, saa at den uden Vanskelighed, under forcering, kan afgive den nödvendige Damp.

Skibet skal med Vand i Kedlen, fuldt udrustet og ekviperet, ved normal Gang, og med det for Maskinen mest ökonomiske Expansionsforhold göre en Fart af 9 Knob pr. Time.

Kulforbruget ved normal Gang maa ikke overstige 1,1 kg. gode engelske eller tyske Dampkul pr. I.H.K. pr. Time.

Der drages særlig Omsorg for en sæelig stærk Kedelisolering efter nærmere Aftale.

Saavel Kedel som Maskine skulle i enhver Henseende være 1ste Klasse, med gode praktiske, kulbesparende Egenskaber, overensstemmende i alle Retninger med Nutidens Fordringer til en 1ste Klasses Baad af den angivne Störrelse og Type, og med Linier, der, efter dens Störrelse og Styrke, vil sætte den i Stand til at kunne göre god Nytte som local Isbbryder.

Fuldstændige Tegninger, Beregninger & Specificationer saavel til Skib som til Maskine udarbejdes af Værftet til nærmere Approbation.

7. Skandseklædningen

3' 3" höj. Foroven anbringes et Profiljern. Det samme bliver eventuelt anbragt på det opstaaende Agter og paa Bakken. Pladerne afstives forsvarligt med Stötter 1" i Diameter med ca. 3½' Afstand, hvilke igen forstöttes tilSkibssiden med Tverstivere. I Skandseklædningen bliver, som vist paa Tegningen, anbragt Skydeporte 6'.  Paa disse bliver anbragt Stopper foran Staalskiver. Det hele udföres i solid og praktisk Constuction. Afstanden imellem Dækket og Ladeporten saa ringe som mulig. Rammerne til Skydeportene slukke svejses i Hjörnerne. Den löse Lönning ovenpaa Portene af Træ.

8. Fenderliste

paasættes som paa Tegningen vist, efter nærmere Aftale

9 Maskin- & Kedelhus

bygges som paa Tegningen vist med Skylight i Toppen over Maskinen og forsynes med runde Vinduer i Sideskodderne til Maskinrummet, 2 i hver Side, 10" i Diameter. Maskinskylightet bygges af Staal med runde Koöjer, som vist paa Tegningen. Döre til Maskinrummet anbringes i hver Side og udföres i 2 Dele, hvoraf den överste er afrundet på Toppen.

10. Dæk

Hoveddæk 2½", överste Dæk 2" og Bakdæk 2" lægges af sydsvensk Fyr eller eventuelt Windauer Fyr eller Pitchpine af god, tör, knastfri Kvalitet. Dæksplankerne göres lange og smalle, og der drages Omsorg for, at der er godt Forlöb imellem Stödene. Den yderste Planke lægges af haardt Træ, Teak.

Træskruerne skulle være godt forsænkede. Alt kalfatres omhyggeligt til Marineglue.

Hoveddækket over Maskin- & Kedelrummet og i Maskin- & Kedelhuset læhhes af Staalplade 5 mm, hvorpaa lægges Trædæk af samme kvalitet som paa de övrige Dæk. Plankerne nedlægges her i Tjærecement eller lignende Materiale og kalfatres omhyggeligt.

Dörkdækket i Forlukaf mindst 3/4" tykke.

Paa Hoveddækket lægges fast Slidedæk med langskibs Modder af 1½" Pitchpine og nedlægges i Tjærecement eller lignende Materiale og kalfatres.

Rendesten på begge Dæk dannes af et U-formet Vinkeljern.

I Hoveddækket Agter anbringes 4-kantede Lemme for Axelledningen. Brodækket anbringed foran Kahytterne paa Jernvinkler og stærke Rundjernsstötter som vist paa Tegningen.

11 Kulkasser

Saadanne bygges paa Siden af Kedlen. Kuldöre fra hver Side af Fyrpladsen og med Kulfyldningshuller, 2 i hver Side, forsynede med riflede, solide Stöbejernsdæksler, som passe glat med Dækket. De agterste Kulfyldningshuller göres saa store som muligt. Stöttevinklerne paa Kulkasseskodderne skulle vende ind imod Kedlen. For at kunne komme ind under denne, laves i hver Kulkasse en paaskruet Sör 30" x 24". En Skinne paanittes rundt Hullet. Kulkasserne göres saa store som muligt.

12. Gelænder

paa Brodækket og paa Skærmdækket over Fordækket bestaar af Sceptere 6" höje over Trædækket, med Kugle og en solid Stang (hult Rör) 1". Scepterne fastgöres forsvarligt ved en Lap til Trædækket indenfor Rendestenen. Afstanden imellem Scepterne er 3' 0"

Paa Broen rundt Styrehuset anbringes Sceptere 2' 9" höje med 2 Kugler og Stang som vist paa Tegningen, og ligesaa agter og paa Bakken som vist. Scepterne her blive 1' höje. Saavel Stænger som Sceptere galvaniseres.

13. Laststötter

2 a 2½" i Diameter, anbringes hvor nödvendigt for at understötte Hoved & Brodæk paa forsvarlig maade. For det sidste Dæks vedkommende blive Bjælkerne af samme Dimmensioner som i Hoveddækket af Hensyn til Tömmerlast paa Brodækket, ca. 4 Tons.

14. Vandporte & Spygatter

Saadanne anbringes som vist paa Tegningen. Lænseportene göres15" x 9". Fra Brodækket föres Vandet i Rör igennem Dækket til Rendestenen paa Hoveddækket. Der drages Omsorg for særlig store Spygatter med lige Aflöb fra Hoveddækket for bekvem Spuling fra dette Dæk.

Alle Bundstokke forsynes med Vandhuller, saaledes at der skaffes godt Aflöb for Spilde og Lastvand.

15. Sideklyds & Varpeklamper

Saadanne forfærdiges af Stöbejern og anbringes forsvarligt fastgjorte efter nærmere Aftale.

16. Pullerter

af Stöbejern af nærmere angiven Form og Störrelse anbringes, hvor det maate önskes. De fastgöres paa forsvarlig og solid Maade.

Eventuelt anbringes lukkede Kæbeklamper.

17. Pumper

2 Stkr., 1 for & 1 agter, anbringes paa passende Steder 3½" a 4" i Diameter. De udföres af Stöbejern og forsynes med Metaldæksler.

18. Nedgangskappe paa Bak

Denne udföres af Staalplade med teaktræsdör af solid Constuction. I Dören anbriges en Luftventil af rigelig Störrelse.

19. Koöjer

I antal som specificeret og vist paa Tegningen. De forsynes med metalindfattede Glas af forsvarlig Tykkelse. Koöjerammerne laves ogsaa af Metal. Koöjerne under Bak forsynes med dobbelt lukke og Stormklap, 11" i Lysningen under Brodækket med enkelt Lukke og uden Stormklap. I Forlukaf 8". Der drages Omsorg for, at Godstykkelsen er solid for at undgaa, at Glassene knækker, naar Skibet törner. Alle Koöjer males med Aluminiumsbronze indenbords.

20. Skruepropel

af Stöbestaal med 4 blade. Den skal være af god stærk Construction.

21. Baade

1 Stk. af Kaptajn Engelhardts System 12' x 4' 9" x 2' 2" anbringes paa Skærmdækket over Fordækket som vist paa Tegningen. Den fastgöres paa forsvarlig Maade og forsynes med Presenning af vandtæt Dug. Baaden udstyres komplet udhalet med Aarer, Aaregafler, Baadshage og med alt Beslag galvaniseret.

22. Klokke

af Metal, 9" i Diameter, med Skibets Navn anbringes i en solid Galge paa Agterkant af Styrehuset.

23. Kedlens Udtagning

Der tages særlig Hensyn til, at en ny Kedel skal kunne indlægges uden större Arbejde end nödvendigt.

24. Navn & Hjemsted

anbringes paa Bougen & Agter af stöbte Zinkbogstaver af passende Störrelse.

25. Kreaturindretning

Paa Fordækket anbringes de nödvendige Bomme og Binderinge til 3 a 4 Kreaturer. Bommene beslaas med Zink. Löse Bomme anbringes i hele Fordækkets Længde i Fortsættlse af den faste Bom under Skærmdækket.

26. Cementering

Bunden cementeres med bedste Slags Cement i almindeligt Blandingsforhold til godt op i Kimmingen.

27. Galvanisering

Alt mindre Smedearbejde, saasom Sceptere, Stænger og övrigt Beslag paa Dækket skal galvaniseres.

28. Malerarbejdet

Alle Jern & Staaldele males 2 gane med Mönje og Dækfarve og udenbords under Vandlinien 1 Gang Mönje og 2 Gange med patentfarve. I Vandliniebæltet 3 Gange med Mönje.

Over Vandet 1 Gang med Mönje og 2 Gange med anden Farve efter Valg.

Patentfarven paastryges umiddelbart för Pröveturen finder sted, da Skibet tages i Dok for Værftets Regning. Glødeskallen skures, slaas af för Malingen.

Skibets Bund bliver cementeret med en Blanding af Portland Cement og Vand, saaledes at alle Naglehoveder er bedækkede.

Ankerdavid, Sceptere, Stötter m.m. gives med Aluminiumsbronze, hvor dette maatte önskes.

29. Maskin- & Kedelfundament

af rigelig Störrelse bygges paa solid og betryggende Maade og udföres med formidabel Styrke efter Bureau Veritas særlige Godkendelse i nöje Overensstemmelse med Maskinens og Kedlens construction. Kedlen forstöttes solidt i langskibs og tverskibs Retning. Der drages særlig Omsorg for forsvarlig Forboltning imellem Maskinen og dens Fundament, og af Tryklejets Fundament bliver stærkt forbundet med Maskinens.

30. Styrehus

udföres af Teaktræ saavel udvendig som indvendig. Det udföres i solid Bygning og anbringes paa Forkant af Brodækket med Vinduer i alle Sider. 3 for til at slaa ned, der ogsaa indrettes til Forskydning tverskibs. Der anbringes et i hver Side og et i överste Dörfyldning og 2 i Agerskoddet. Alle Vinduer forsynes med Spejlglas. Der anbringes Dör i hver side. Spritkompas - Reetches Originale med 8" Rose - anbringes hensigtsmæssig efter Ønske. Det paases, at lamperne indrettes saaledes, at de ikke kunne blæse ud. Maskintelegraf af prima Construction og Talerör med saa faa skarpe Knæk som muligt anbringes, ligeledes et kraftigt virkende Styreapparat. Vinduesrammerne samles med Metalknæer. Styreapparatet forsynes med et Teaktræs Rat af tilstrækkelig Störrelse og Styrke. 1 Uhr af prima Construction - 8 Dages Optræk. Uhret forsynes med Stilleviser.

Paa Agterskoddet en Klapbænk af Teaktræ, samt Ristværk paa Gulvet af Eg eller Teak. Gummislanger fra Taget med Kobberrör for Vandaflöb. Kasse til Kikkert anbringes. Knager til Overtöj ligesaa.

31. Styreledning

Rorkvadranten, der forsynes med en lös Reserverorpind, anbringes over Dækket, og om Rorstammen anbringes Rorkiste med en stærk Pakdaase. Styreledningen, der föres paa prakrisk Underlag hen til Kvadranten agter, forfærdiges af "best best, crane quality" (eventuelt Staal-wire) og Jernstænger af forsvarlig Styrke, og gives saa faa skarpe Knæk som muligt, ligesom Styreledningen anbringes saaledes, at den er saa godt af Vejen som muligt. Lederuller, höje og store, hvor nödvendigt. Spændeskruer i hver Side. Styreledningen dækkes af galvaniseret Plade eller Teaktræskasse, hvor dette maatte önskes. Fra Dæk til Dæk föres Styreledningen i solide rör af rigelige Dimmensioner.

32. Varmeledning

anbringes i Kahytten med galvaniserede Rör eller Ribbeovne af rigelig Störrelse og som det passer bedst til de locale Forhold. Afgangen ledes tilbage til Maskinrummet. Af- & Tilgangsrör af Kobber. I Tilgangsröret skal Dampene passere en Reductionsventil. I Kahytten beklædes Af- & Tilgangsrör.

33. Ventilation

Klosettet ventileres ved Svanehals, Kabelrummet agter under Hoveddækket ved en firkantet Lem i Gangen agter. Kabelrummene for efter nærmere Aftale.

34. Trapper & Bænke

Alle Trapper forfærdiges af haardt Træ med stærkt Beslag og beklædes med Linoleum 3,6 mm, af extra prima Kvalitet, horisontalt og verticalt, og forsynes med Metalskinener. Fyrretræsbænke med Rygge forfærdiges i solid Udförelse og anbringes som paa Tegningen vist; Ristværk af Teak eller Eg anbringes Agter over Kvadranten.

Kistebænk helt af Teaktræ til Opbevaring af Redningsbælter anbringes som vist agtenfor Styrehuset. Der leveres 2 Stkr. Ristværk af Teaktræ til Underlag for Maater og 1 do. til Platformen over Kedlen.

35. Skylighter

Maskinskylightet anbringes paa en 2' höj Karm og forfærdiges helt af Staalplade med runde Glas i Toppen, som angivet paa Tegningen.

36. Luftrör

2 i Antal, bliver anbragt ved Skorstenen. De  göres höje med stor Luftaabning og indrettes saaledes, at de kunne drejes helt rundt fra Fyrpladsen, helst ved Hjælp af Tandkranse.

37. Garnering i Kahyt

Der drages Omsorg for, at Garneringen overalt anbringes i löse flager, og paaskrues til let at kunne fjernes.

38. Flagspil

anbringes agter som vist, med forgyldt Knap af Pokkenholt. Det fornödne Beslag af Metal. Indrettes fro Bugsering til hurtigt at kunne fjernes.

39. W.C.

indrettes som vist paa Tegningen af Schanks Patent med Vandbeholder paa Brodækket af rigelig Störrelse. Klosettet forsynes med opklappende Sæde. Gulvet beklædes med Fliser. Skodderne males i lyse Farver. En Lampe af prima Construction anbringes. I Dören Laasetöj med Opgivelse "Fri" eller "Optaget". En Klædekrog af Metal anbringes, ligesaa et Koöje, 8" Lysning, med Trækgardin og Rulle til Klosetpapir. Rummet bygges af Staalplade med Teaktræsdör i Lighed med Rummet til Postrum i B.B. Side, indrettes som vist efter nærmere Aftale. Beholderen paa Dækket skal kunne fyldes fra Maskinen med Aflöbsrör til dette Rum.

40. Rummet under Brodækket

Döre af Teaktræ pa Forkant af Sidehusene indrettes som vist. De göres 2' og 1' brede paa en 8" höj Karm. Sidehusene forfærsiges af Staalplade med Teaktræsdöre i solid Construction. Ligesaa bliver Döre agter i Apteringen ligeledes af Teaktræ og alle Skodder af Staalplade. Paa Agterkant af Postrummet opsættes en Beholder til Ferskvand. Den forfærdiges af galvaniseret Plade i solid Udförelse og göres 3' höj, 2' bred og 1' dyb, og forsynes med en solid Metalhane og Paafyldningsrör fra Brodækket. Renselem.

41. Laase & Nögler

overalt i Apteringen af Messing i dobbelte Exemplarer og saaledes, at de kun kunne benyttes til ét bestemt Rum.

42. Lanterner

efter Lovens Forskrifter anbringes. Lanternebrædder paa Broen til at svinge.

Stativ til Agterlanterne anbringes. Lanternerne forsynes med Certificat. Toplanternen paa Toppen af Styrehuset som vist.

43. Spuleledning

Der anbringes 1 Forskruning til Spuleslangen paa Hoveddækket ved Forkant af Maskincasingen i forbindelse med Maskinpumpen, og leveres en prima Hampeslange foret med Gummi med Forskruninger & Vulningsstykker samt Straalerör, ialt 20' langt.

44. Pejlerör & Pejlestokke

Saadanne anbringes i Lasterne med Metalkapsler & Skruepropper i Dækket. Under Pejleröret anbringes en Fordoblingsplade i Cementen mod Slid.

45. Navneplader

af Porcellain med Paaskrift anbringes efter Ønske over de forskellige Döre.

46. Kabelrum

Saadanne indrettes som paa Tegningen vist. Under Dörken for anbringes Kædekasse til bekvem Stuvning af Kæden.

47. Flöjteröret

anbringes udvendigt paa Skorstenen og forsynes med en blöd dobbelttonende Flöjte (drei Klang) (Schäfer & Gutenberg)

Apteringen

48. Agterkahyt

males i lyse Farver og aares. Bænke af Teaktræ anbringes langs Skibssiden, idet der drages Omsorg for, at Gulvpladsen ikke indskrænkes af Skibets Linier mere end nödvendigt. Bænkene göres 18" höje og 18" brede. Bordene af Teaktræ anbringes som vist paa Tegningen. Paa Agterskoddet midtskibs anbringes Ribbeovnene med Ristværk med Spejl over. Gulvel belægges med gennemtrykket Linoleum af extra prima Kvailtet, 3,6 mm. Lemme med Messingskinner anbringes for Rummet under Dörken. Vinduer i Siderne bliver af almindelig prima tykt Glas. Hylder af Teaktræ anbringes efter nærmere Aftale. I Agterskoddet isættes 2 Stkr. 8" Koöjer med enkelt Lukke og uden Stormklap. Over Bordene anbringes Slingrelamper i prima udförelse og af solid Construction.

Loftet males og lakeres hvidt. Klædekroge anbringes, hvor det maatte önskes.

49. Forlukaf

indrettes under Bakken med Nedgangskappe af Jern og Dör af Teaktræ. Klapköjer af god praktisk Constuction til 2 Mand anbringes tillige med Skab med 2 Rum og Kistebænk samt et Klapbord. 1 Lampe af god Construction samt en Jerngryde af passende Störrelse med alt Tilbehör installeres. 2 Koöjer med dobbelt Lukke og Stormklap.

Gulvet belægges med Linoleum af extra prima Kvalitet, 3,6 mm. Trappen belægges ligeledes med Linoleum horizontalt og verticalt og forsynes med Messingskinner.

Rummet males i lyse Farver.

50. Postrum

indrettes som vist om B.B. efter nærmere Anvisning.

51. Skærmdæk over Fordæk

Saadant indrettes som vist paa Tegningen af 1½" Pitchpine eller Fyr med Egetræs Vaterbord 1 3/4" tykt. Dækket anbringes paa Jernvinkler og Rundjernsstötter som vist. Der anbringes Gelænder i Borde med Kulge og Stang, ligesaa Linoleum over hele Dækket af extra prima Kvalitet, 3,6 mm.

Alle anvendte materialer skulle være af fortrinlig Beskaffenhed og Arbejdet udfört med Omhu. Skibet skal i sin Helhed udstyres i fuldfærdig og komplet Stand, klar til at træde i Fart, med alle de i efterfölgende liste nævnte Inventarier ombord og paa Plads og iövrigt fyldestgörende den danske Lovs Forskrifter.

Skulde i denne Specification noget være glemt, der henhörer under denne Lovs Forskrifter for et Skib til ovennævnte Formaal, skal Værftet være forpliget til at levere saadant.

52. Skibsinventarliste

2 Ankre af reglementeret vægt.
45 Favne Ankerkæde af reglementerede Dimensioner.
50 Favne 2½" Hampetrodse.
Nödvendige Flagliner.
Presenninger af prima vandtæt Dug til Skylight.
Ankerspil, Klokke & Kompas.
1 Navnestander efter Opgivelse, prima Dug.
1 dansk Flag, prima Dug.
1 Uhr (8 dages Optræk) af prima Constuction, i Styrehus.
1 Spritkompas, 8" Rose, Reetches originale.
1 Taagehorn
1 Uhr (8 dages Optræk) af prima Constuction, i Maskinrum.
2 Korkfendere.
2 Redningsringe (fyldte med Kork) med Remme til Ophængning.
20 Stkr. Redningsbælter efter Lovens Forskrifter med Kistebænke af Teaktræ til Opbevaring.
1 Toplanterne efter Loven.
1 Agterlanterne efter Loven med Stativ
1 röd og 1 grön Sidelanterne efter Loven.
2 Slagpöse (galvaniserede).
2 Dveile.
2 Staalkoste.
1 Pejlestok med Snor.
4 Malerbötter.
8 Malerpensler.
1 Oliekande.
Kanonslag, Raketter & Blaalys efter Loven.
2 Extiniteurer efter Aftale.
Lanterner & Kompasser skulle have Certificat fra Orlogsværftet i Kjöbenhavn eller deutsche Seewarte i Tyskland.
4 Spyttebakker, galvaniserde og malede.
2 Kokosmaater.
25 Stkr. Feltstole med stærkt Betræk med Gjorder under.
1 Blusseapparat.
1 Ankerspil af god solid Construction.